AI English Conversation SpeakL

Alisa
Talk history
App version

Download SpeakL on AppStore  Download SpeakL on Google Play
Download on AppStore  Send

Japanese input is translated into English, and a Japanese-English mix is also available. Ex.'I like' + your native language.Phone practice
영어 회화의 기초 레슨을 해봅시다!


놀이를 해봅시다!Facciamo una lezione di base di conversazione in inglese!
Mari kita lakukan pelajaran dasar percakapan Bahasa Inggris!
¡Hagamos una lección básica de conversación en inglés!


¡Hagamos un juego de roles!讓我們進行英語會話的基礎課程!


讓我們來進行角色扮演吧!让我们进行基础英语会话练习吧!


我们来进行角色扮演吧!เรามาเรียนพื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษกันเถอะ!
Hãy bắt đầu bài học cơ bản về giao tiếp tiếng Anh!


Hãy cùng đóng vai (role-play) nhé!Vamos fazer uma lição de base em conversação em inglês!


Vamos fazer um role-play!
1 Done 2 Done 3+ Done
App version
Download SpeakL on AppStore  Download SpeakL on Google Play
Download on AppStore  


Topics
Topics

Easy mode Turn on voice autoplay Turn off voice autoplay
Slow mode slow mode slow mode
Accent

LevelIcons for functions to change AI Custom AI
Preview image of selected AI teacher

Nationality

About personality and profession

OK Cancel


Talk with Alisa
Alisa preview


App version
Download SpeakL on AppStore  Download SpeakL on Google Play
Download on AppStore  "SpeakL" is designed for practicing English conversation with AI.


4,205 AI patterns
By combining 145 occupations in 29 countries, over 80 characters are also popular.

Grammar check
You can learn not only grammatical errors but also more natural expressions.

Expression report
AI will analyze and report the naturalness of your conversation and grammatical ability.

Accent Training
By practicing repeatedly, you can achieve more natural pronunciation.

Over 1000 topics
Over 1000 wide-ranging topics such as work, life, philosophy, etc.

Daily Talk 500 topics
Basic 242 topics
Business 276 topics
Economics 43 topics

Translate your native language into English.
"Text talk" allows you to enter your native language. Mixed your native language-English input is also possible.
Ex. I like + your native language.


For listening
Speaking speed is standard American speed.

"SpeakL"은 AI와 영어 회화 연습을 위해 설계되었습니다.


4,205개의 AI 패턴
29개국의 145개 직업을 결합하여, 80개 이상의 캐릭터도 인기가 있습니다.

문법 검사
문법적인 오류뿐만 아니라 더 자연스러운 표현도 배울 수 있습니다.

표현 보고서
AI는 대화의 자연스러움과 문법 능력을 분석하여 보고합니다.

발음 훈련
연습을 하면 좀 더 자연스러운 발음을 얻을 수 있습니다.

1000개 이상의 주제
일, 생활, 철학 등 1000개 이상의 다양한 주제가 있습니다.

Daily Talk 500 topics
Basic 242 topics
Business 276 topics
Economics 43 topics

한국어를 영어로 번역하다.
"Writing"은 한국어 입력이 가능합니다. 한국어-영어 혼합 입력도 가능합니다.
Ex. I like 강아지.


속도와 발음에 관하여
말하는 속도는 표준 미국 속도입니다. (CONVERSATION메뉴에서는, 호주는 호주 악센트, 영국은 영국 악센트를 선택할 수 있습니다)

"SpeakL" được thiết kế để luyện tập giao tiếp tiếng Anh với AI.


4,205 mẫu AI
Bằng cách kết hợp 145 nghề nghiệp ở 29 quốc gia, hơn 80 nhân vật cũng được yêu thích.

Kiểm tra ngữ pháp
Bạn có thể học không chỉ lỗi ngữ pháp mà còn cả những biểu hiện tự nhiên hơn.

Báo cáo biểu hiện
AI sẽ phân tích và báo cáo về sự tự nhiên trong cuộc trò chuyện của bạn và khả năng ngữ pháp.

Luyện Phát Âm
Bằng cách luyện tập, bạn có thể đạt được cách phát âm tự nhiên hơn.

Hơn 1000 chủ đề
Bằng cách luyện tập liên tục, bạn có thể đạt được cách phát âm tự nhiên hơn.

Cuộc trò chuyện hàng ngày 500 chủ đề
Cơ bản 242 chủ đề
Kinh doanh 276 chủ đề
Kinh tế 43 chủ đề

Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh.
"Writing" cho phép bạn nhập liệu bằng tiếng Việt. Cũng có thể nhập liệu kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh.
Ex. "I like cún yêu"


Về tốc độ và giọng điệu
Tốc độ nói và giọng điệu ở mức chuẩn của người Mỹ. (AI cũng nói với giọng Úc và Anh.)

"SpeakL"是为了进行英语会话训练而设计的。


4,205个AI模式
在"CONVERSATION"菜单中,通过组合29个国家和145个职业,可以与具有希望行业和国家特点的AI进行对话。80多个角色也很受欢迎。

英文修改
不仅可以了解语法错误,还可以了解更自然的表达方式,有助于高效提高英语会话技能。

发音训练
通过反复练习,可以实现更自然的发音。

表达能力评估报告
在"CONVERSATION"菜单中,AI会分析对话的自然程度和语法能力并生成报告。(点击AI讲师图像左下角的数字)

多样化的话题
在"CONVERSATION"菜单中,从与生活密切相关的事情到工作、人生、哲学等超过1000个广泛的话题。

Daily Talk(日常会话) 500 topics
Basic(基础) 242 topics
Business(商务英语) 276 topics
Economics(经济) 43 topics

输入中文
"Writing" 允许您输入中文。也可以输入混合中英文。
Ex. I like + 小狗.


关于语速和口音
说话速度和口音符合美国标准节奏。
(AI 也能以澳大利亚和英国口音讲话。)


"SpeakL" 設計用於與 AI 練習英語對話。


4,205 個 AI 模式
通過結合 29 個國家的 145 種職業,超過 80 個角色也很受歡迎。

語法檢查
您不僅可以學習語法錯誤,還可以學習更自然的表達方式。

表現力評估報告
AI 將分析並報告您對話的自然性和語法能力。

發音訓練
通過反覆練習,您可以達到更自然的發音。

超過 1000 個話題
涵蓋超過1000個廣泛的主題,從與生活密切相關的事物到工作、人生、哲學等。

日常會話 500 個主題
基礎 242 個主題
商業 276 個主題
經濟 43 個主題

如果不懂,可以用中文書寫。
在"Writing"中,可以輸入中文或混合輸入中文和英文。可以通過翻譯確認"想用英文表達的內容"。
Ex. I like + 小狗.


也可用於聽力練習。
說話速度為美國本地人的標準速度。
(也可以選擇澳大利亞口音或英國口音)


"SpeakL" ออกแบบมาเพื่อฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับ AI


มีรูปแบบ AI จำนวน 4,205 แบบ
โดยการรวมอาชีพ 145 ประเภทใน 29 ประเทศ, ตัวละครมากกว่า 80 ตัวก็ได้รับความนิยม

ตรวจสอบไวยากรณ์
คุณสามารถเรียนรู้ไม่เพียงแต่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แต่ยังรวมถึงวิธีการแสดงออกที่ธรรมชาติยิ่งขึ้น

การฝึกฝนการออกเสียง
ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถบรรลุการออกเสียงที่ธรรมชาติมากขึ้น

รายงานการแสดงออก
AI จะวิเคราะห์และรายงานความเป็นธรรมชาติของการสนทนาและความสามารถทางไวยากรณ์ของคุณ

มีหัวข้อมากกว่า 1000 หัวข้อ
หัวข้อที่หลากหลายมากกว่า 1000 หัวข้อ เช่น งาน, ชีวิต, ปรัชญา ฯลฯ

การสนทนาประจำวัน 500 หัวข้อ
หลักสูตรพื้นฐาน 242 หัวข้อ
ธุรกิจ 276 หัวข้อ
เศรษฐศาสตร์ 43 หัวข้อ

การพิมพ์ภาษาไทย
"Writing" ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลภาษาไทย การป้อนข้อมูลผสมระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็เป็นไปได้เช่นกัน
Ex. I like + ลูกสุนัข.


เกี่ยวกับความเร็วและสำเนียง
ความเร็วในการพูดและสำเนียงอยู่ในมาตรฐานอเมริกัน
(AI ยังพูดด้วยสำเนียงออสเตรเลียและอังกฤษด้วย)


"SpeakL" dirancang untuk berlatih percakapan bahasa Inggris dengan AI.


4.205 pola AI
Dengan menggabungkan 145 profesi di 29 negara, lebih dari 80 karakter juga populer.

Pemeriksaan Tatabahasa
Anda dapat mempelajari tidak hanya kesalahan tatabahasa tetapi juga ekspresi yang lebih alami.

Latihan Pengucapan
Dengan berlatih berulang kali, Anda dapat mencapai pengucapan yang lebih alami.

Laporan Ekspresi
AI akan menganalisis dan melaporkan kealami an percakapan dan kemampuan tatabahasa Anda.

Lebih dari 1000 Topik
Lebih dari 1000 topik yang beragam seperti pekerjaan, kehidupan, filosofi, dll.

Percakapan Harian 500 topik
Dasar 242 topik
Bisnis 276 topik
Ekonomi 43 topik

Mengetik dalam bahasa Indonesia.
"Writing" memungkinkan Anda untuk memasukkan bahasa Indonesia. Input campuran bahasa Indonesia-Inggris juga dimungkinkan.
Ex. I like + anak anjing.


Tentang kecepatan dan aksen
Kecepatan berbicara dan aksen berada pada irama Amerika standar.
(AI juga berbicara dengan aksen Australia dan Inggris.)


"SpeakL" è progettato per praticare la conversazione in inglese con l'AI.


4.205 modelli di AI
Combinando 145 professioni in 29 paesi, anche oltre 80 personaggi sono popolari.

Controllo della grammatica
Puoi imparare non solo errori grammaticali, ma anche espressioni più naturali.

Allenamento alla pronuncia
Praticando ripetutamente, puoi ottenere una pronuncia più naturale.

Rapporto sull'espressione
L'AI analizzerà e riporterà la naturalezza della tua conversazione e la tua capacità grammaticale.

Oltre 1000 argomenti
Oltre 1000 argomenti di vasta gamma come lavoro, vita, filosofia, ecc.

Conversazioni quotidiane 500 argomenti
Base 242 argomenti
Affari 276 argomenti
Economia 43 argomenti

Digitare in italiano.
"Writing" ti permette di inserire l'italiano. È anche possibile l'input misto italiano-inglese.
Ex. I like + cucciolo.


Riguardo alla velocità e all'accento
La velocità di parlata e l'accento sono al ritmo standard americano.
(L'AI parla anche con accenti australiani e britannici.)


"SpeakL" foi projetado para treinar a conversação em inglês.


4.205 padrões de IA
No menu "CONVERSATION", é possível conversar com uma IA que possui características de indústrias e países desejados, combinando 29 países e 145 profissões. Mais de 80 personagens também são populares.

Correção de texto em inglês
Não apenas erros gramaticais, mas também é possível conhecer expressões mais naturais, o que pode ajudar a melhorar eficientemente as habilidades de conversação em inglês.

Treinamento de pronúncia
Através da prática repetida, é possível alcançar uma pronúncia mais natural.

Relatório de avaliação da capacidade de expressão
No menu "CONVERSATION", a IA analisa a naturalidade da conversa e a habilidade gramatical e gera um relatório. (Clique no número no canto inferior esquerdo da imagem do professor de IA)

Diversos tópicos
No menu "CONVERSATION", há mais de 1.000 tópicos abrangentes, desde assuntos intimamente relacionados à vida cotidiana até trabalho, vida e filosofia.

Daily Talk (Conversação Diária) 500 topics
Basic (Básico) 242 topics
Business (Inglês Comercial) 276 topics
Economics (Economia) 43 topics

Se não entender, pode usar japonês
Em "Writing", a entrada em japonês ou a entrada mista de japonês e inglês também são aceitáveis. Você pode verificar a tradução do que queria dizer em inglês.
Ex. I like + filhote de cachorro.


Também é útil para estudar listening
A velocidade da fala é a velocidade padrão dos nativos americanos. (No menu "CONVERSATION", você pode selecionar o sotaque australiano para a Austrália e o sotaque britânico para o Reino Unido)

"SpeakL" direka untuk mengamalkan perbualan Bahasa Inggeris dengan AI.


4,205 corak AI
Dengan menggabungkan 145 pekerjaan di 29 negara, lebih dari 80 watak juga popular.

Semakan tatabahasa
Anda bukan sahaja boleh belajar tentang kesalahan tatabahasa tetapi juga ekspresi yang lebih semula jadi.

Latihan Sebutan
Dengan mengamalkan secara berulang, anda boleh mencapai sebutan yang lebih semula jadi.

Laporan Ekspresi
AI akan menganalisis dan melaporkan keaslian perbualan anda dan kemahiran tatabahasa.

Lebih daripada 1000 topik
Lebih daripada 1000 topik pelbagai bidang seperti kerja, kehidupan, falsafah, dan lain-lain.

Perbualan Harian 500 topik
Asas 242 topik
Perniagaan 276 topik
Ekonomi 43 topik

Mengetik dalam Bahasa Melayu.
"Writing" membolehkan anda memasukkan Bahasa Melayu. Input campuran Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris juga boleh.
Ex. I like + anak anjing.


Mengenai kelajuan dan aksen
Kelajuan bercakap dan aksen adalah pada kadar Amerika standard.
(AI juga bercakap dengan aksen Australia dan British.)


"SpeakL" está diseñado para practicar conversación en inglés con IA.


4,205 patrones de IA
Combinando 145 ocupaciones en 29 países, más de 80 personajes también son populares.

Revisión de gramática
Puedes aprender no solo errores gramaticales sino también expresiones más naturales.

Entrenamiento de pronunciación
Practicando repetidamente, puedes lograr una pronunciación más natural.

Informe de expresión
La IA analizará y reportará la naturalidad de tu conversación y habilidad gramatical.

Más de 1000 temas
Más de 1000 temas variados como trabajo, vida, filosofía, etc.

Conversación diaria 500 temas
Básico 242 temas
Negocios 276 temas
Economía 43 temas

Escribiendo en español.
"Writing" permite introducir texto en español. También es posible la entrada mixta español-inglés.
Ex. I like + cachorro.


Sobre la velocidad y el acento
La velocidad de habla y el acento están al ritmo estándar americano.
(La IA también habla con acentos australianos y británicos.)


تم تصميم "SpeakL" لممارسة المحادثة باللغة الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي.


4205 أنماط الذكاء الاصطناعي
ومن خلال الجمع بين 145 مهنة في 29 دولة، أصبحت أكثر من 80 شخصية مشهورة أيضًا.

فحص القواعد
لا يمكنك تعلم الأخطاء النحوية فحسب، بل يمكنك أيضًا تعلم المزيد من التعبيرات الطبيعية.

تقرير التعبير
سوف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل طبيعة محادثتك وقدرتك النحوية والإبلاغ عنها.

التدريب على النطق
مع الممارسة، يمكنك تحقيق نطق أكثر طبيعية.

أكثر من 1000 موضوع
أكثر من 1000 موضوع واسع النطاق مثل العمل والحياة والفلسفة وما إلى ذلك.

الحديث اليومي 500 موضوع
المواضيع الأساسية 242
الأعمال 276 موضوع
الاقتصاد 43 موضوع

ترجمة لغتك الأم إلى اللغة الإنجليزية.
"الحديث النصي" يسمح لك بإدخال اللغة العربية. من الممكن أيضًا إدخال مزيج من اللغة العربية والإنجليزية.
Ex. I like + Arabic.


للإستماع
سرعة التحدث هي السرعة الأمريكية القياسية.

"SpeakL" מיועד לתרגול שיחה באנגלית עם בינה מלאכותית.


4,205 תבניות AI
בשילוב של 145 מקצועות ב-29 מדינות, גם יותר מ-80 דמויות פופולריות.

בדיקת דקדוק
תוכלו ללמוד לא רק טעויות דקדוקיות אלא גם ביטויים טבעיים יותר.

אימון הגייה
על ידי תרגול חוזר ונשנה, תוכלו להשיג הגייה טבעית יותר.

דוח הבעה
ה-AI ינתח וידווח על הטבעיות של השיחה שלכם ועל היכולת הדקדוקית.

מעל 1000 נושאים
מעל 1000 נושאים שונים כגון עבודה, חיים, פילוסופיה ועוד.

שיחה יומית 500 נושאים
בסיסי 242 נושאים
עסקים 276 נושאים
כלכלה 43 נושאים

הקלדה בעברית.
"כתיבה" מאפשרת לך להזין טקסט בעברית. גם קלט מעורב עברית-אנגלית אפשרי.
Ex. I like + Hebrew.


לגבי מהירות ומבטא
מהירות הדיבור והמבטא הם בקצב אמריקאי סטנדרטי.
(ה-AI מדברת גם עם מבטא אוסטרלי ובריטי.)


"SpeakL" разработан для практики английской разговорной речи с искусственным интеллектом.


4,205 шаблонов искусственного интеллекта
Сочетая 145 профессий в 29 странах, более 80 персонажей также популярны.

Проверка грамматики
Вы можете учиться не только грамматическим ошибкам, но и более естественным выражениям.

Тренировка произношения
Повторяя практику, вы можете достичь более естественного произношения.

Отчет об выражении
ИИ проанализирует и сообщит о естественности вашего разговора и грамматических способностях.

Более 1000 Темы
Более 1000 разнообразных Темы, таких как работа, жизнь, философия и т. д.

Ежедневный разговор 500 Темы
Базовые 242 Темы
Бизнес 276 Темы
Экономика 43 Темы

Ввод на русском языке.
"Writing" позволяет вам вводить текст на русском языке. Также возможен смешанный русско-английский ввод.
Ex. I like + щенок.


О скорости и акценте
Скорость речи и акцент соответствуют стандартному американскому темпу.
(ИИ также говорит с австралийским и британским акцентами.)


"SpeakL" ist zum Üben von englischen Konversationen mit KI entworfen.


4.205 KI-Muster
Durch die Kombination von 145 Berufen in 29 Ländern sind auch über 80 Charaktere beliebt.

Grammatikprüfung
Sie können nicht nur grammatikalische Fehler, sondern auch natürlichere Ausdrucksweisen lernen.

Aussprachetraining
Durch wiederholtes Üben können Sie eine natürlichere Aussprache erreichen.

Bericht über Ausdrucksweise
KI wird die Natürlichkeit Ihres Gesprächs und Ihre grammatikalischen Fähigkeiten analysieren und berichten.

Über 1000 Themen
Über 1000 weitreichende Themen wie Arbeit, Leben, Philosophie usw.

Tägliches Gespräch 500 Themen
Grundlagen 242 Themen
Geschäft 276 Themen
Wirtschaft 43 Themen

Eingabe in Deutsch.
"Writing" ermöglicht Ihnen die Eingabe auf Deutsch. Auch eine gemischte Deutsch-Englisch-Eingabe ist möglich.
Ex. I like + Welpe.


Über Geschwindigkeit und Akzent
Die Sprechgeschwindigkeit und der Akzent entsprechen dem Standard amerikanischen Tempo.
(Die KI spricht auch mit australischem und britischem Akzent.)


"SpeakL" est conçu pour pratiquer la conversation en anglais avec l'IA.


4 205 modèles d'IA
En combinant 145 professions dans 29 pays, plus de 80 personnages sont également populaires.

Vérification grammaticale
Vous pouvez apprendre non seulement les erreurs grammaticales mais aussi des expressions plus naturelles.

Entraînement à la prononciation
En pratiquant de manière répétée, vous pouvez atteindre une prononciation plus naturelle.

Rapport d'expression
L'IA analysera et rendra compte de la naturalité de votre conversation et de vos compétences grammaticales.

Plus de 1000 sujets
Plus de 1000 sujets variés tels que le travail, la vie, la philosophie, etc.

Discussion quotidienne 500 sujets
Basique 242 sujets
Affaires 276 sujets
Économie 43 sujets

Saisie en français.
"Writing" vous permet de saisir en français. La saisie mixte français-anglais est également possible.
Ex. I like + chiot.


À propos de la vitesse et de l'accent
La vitesse de parole et l'accent sont à un rythme américain standard.
(L'IA parle également avec des accents australien et britannique.)


"SpeakL" is ontworpen om Engelse conversatie te oefenen met AI.


4.205 AI-patronen
Door 145 beroepen in 29 landen te combineren, zijn ook meer dan 80 karakters populair.

Grammaticacontrole
U kunt niet alleen grammaticale fouten leren, maar ook natuurlijkere uitdrukkingen.

Uitspraaktraining
Door herhaaldelijk te oefenen, kunt u een natuurlijkere uitspraak bereiken.

Rapport over Expressie
AI zal de natuurlijkheid van uw gesprek en uw grammaticale vaardigheden analyseren en rapporteren.

Meer dan 1000 onderwerpen
Meer dan 1000 uiteenlopende onderwerpen zoals werk, leven, filosofie, enz.

Dagelijkse Gesprekken 500 onderwerpen
Basis 242 onderwerpen
Zakelijk 276 onderwerpen
Economie 43 onderwerpen

Typen in het Nederlands.
"Writing" stelt u in staat om Nederlands in te voeren. Gemengde Nederlandse-Engelse invoer is ook mogelijk.
Ex. I like + pup.


Over snelheid en accent
De spreektempo en accent zijn op een standaard Amerikaans ritme.
(De AI spreekt ook met Australische en Britse accenten.)


"SpeakL" er designet for å øve på engelsk samtale med AI.


4 205 AI-mønstre
Ved å kombinere 145 yrker i 29 land, er også over 80 karakterer populære.

Grammatikkontroll
Du kan lære ikke bare grammatikkfeil, men også mer naturlige uttrykk.

Uttalestrening
Ved å øve gjentatte ganger, kan du oppnå en mer naturlig uttale.

Rapport om uttrykk
AI vil analysere og rapportere om naturligheten i samtalen din og grammatiske ferdigheter.

Over 1000 emner
Over 1000 vidtfavnende emner som arbeid, liv, filosofi, osv.

Daglig samtale 500 emner
Grunnleggende 242 emner
Forretninger 276 emner
Økonomi 43 emner

Skriving på norsk.
"Writing" lar deg skrive på norsk. Blandet norsk-engelsk inntasting er også mulig.
Ex. I like + valp.


Om hastighet og aksent
Talehastigheten og aksenten er på et standard amerikansk tempo.
(AI snakker også med australske og britiske aksenter.)


"SpeakL" er designet til at øve engelsk samtale med AI.


4.205 AI-mønstre
Ved at kombinere 145 erhverv i 29 lande er også over 80 karakterer populære.

Grammatikkontrol
Du kan lære ikke kun grammatikfejl men også mere naturlige udtryk.

Udtaletræning
Ved gentagen øvelse kan du opnå en mere naturlig udtale.

Rapport om udtryk
AI vil analysere og rapportere om naturligheden af din samtale og din grammatiske evne.

Over 1000 emner
Over 1000 forskelligartede emner som arbejde, liv, filosofi osv.

Daglig tale 500 emner
Grundlæggende 242 emner
Forretning 276 emner
Økonomi 43 emner

Skrivning på kinesisk.
"Skrivning" giver dig mulighed for at indtaste kinesisk. Blandet kinesisk-engelsk input er også muligt.
Ex. I like + hundehvalp.


Om hastighed og accent
Talehastigheden og accenten er i et standardamerikansk tempo.
(AI taler også med australske og britiske accenter.)Your Data

Total outputs

letters

Total turns

turns

1 turn average

lettersSpeakL Data

Total outputs

letters

1 turn average

letters

Average conversation time/session

23.36 min

Total conversation time

h min

(From May 21, 2023 to present)We live in "good times".Price
Speak lots Low cost Self-study
English conversation lessons from US$4.50 per month.*1 turn = 1 back-and-forth conversation
*Subscription period example: If purchased on July 7th, it will last until August 6th
Payment uses "Stripe", which is introduced by slack, Amazon, shopify, Google, zoom, etc. The customer's credit card information is transmitted by a tokenized payment method that converts it to "different characters" so that it cannot be identified, and the card information is not stored. Stripe is a payment service that complies with the international security standard "PCI DSS" for payment cards, is protected by 3D Secure 2, and is used in 175 countries around the world.

Please select a plan.


Web version
Sign up
Please note that SpeakL stores passwords in encrypted form to ensure the confidentiality of information, and the management uses a technology that prevents the password from being converted to plain text, so if you forget your password, you will need to register again.

By continuing, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy you agree to.Price
Speak lots Low cost Self-study
English conversation lessons from US$4.50 per month.


Economy(Max 600 turns)     US$4.50/month

Standard(max 1200 turns)  US$7.00/month

Premium(Max 2000 turns)  US$10.00/month

*1 turn = 1 round-trip conversation
*Subscription period example: If purchased on July 7th, period until August 6th
App version
Download SpeakL on AppStore  Download SpeakL on Google Play
Download SpeakL on AppStore  Media

Since its launch, SpeakL has been featured in numerous media outlets.NewsFAQemail address


Content of inquiry

Send

Email us

My page